...Buzz

עבודה רבה מושקעת באתר זה, מענגת משמחת ובכל זאת עבודה במלוא מובן המילה. לפעמים נדמה לי שלעשות עשייה חברתית קל יותר מאשר לכתוב עליה ולכן כל-כך משמח וחשוב כשהדברים נכתבים או מסופרים מפי אחרים... הבאזז, אותו זימזום דבורים עמלות העובר מפה לאוזן הוא הדרך להפיץ את האמונה בחשיבות הדרך.

החשיפה העיתונאית יש בה כוח רב ולפעמים לא צפוי. אין לדעת למי ומתי יתגלגל אותו עיתון בו נחשף פרוייקט שליויתי או מיזם שגילגלתי. עידן התיקשורת הדיגיטאלית מעצימה פי כמה מונים את כוח השיווק אבל עדיין יש מקום נכבד לעיתונות המודפסת ואין כמו כתבה מנוסחת היטב לספר סיפור של כאן ועכשיו.

עם חיוך רחב, ובתקווה שמה שנכתב ואינשללה עוד יכתב  בעיתונות, לא יהיה כשיר הידוע:  


לראש הדף