Hub.net חומרים שעלו ברשת*

העולם האינטרנטי והרשתות החברתיות מציעים לנו ים אינסופי של גרויים וחומרים. חלק מן החומרים ערכם כעיתון- דה-אשתקד ואפשר לארוז עימם דגים השטים על שומר המסך. דברים אחרים מתגלגלים עוד ועוד מאגפים את תשומת ליבנו העמוסה משהו ולא מרפים. לעיתים רחוקות, מנצנץ בתוך המוץ חוט כסף ולעיתים אף חוט זהב. נבון, מרגש, מחכים, כזה שנרצה לשמור, לחלוק עם חברינו או ילדינו; כזה שנרצה לחזור ולצפות בו...

באופן טבעי החומרים שיאספו לכאן נוגעים ברובם הגדול באותם נושאים המעסיקים אותי וממלאים את עולמי המקומי, היומיומי. מבטיחה לעצמי לשוב ולבחון את הרלוונטיות והדיוק במה שנשמר כאן כדי לארוג ב- *HUB, ברשת הזו, אך ורק חוטי כסף או זהב אמיתיים, חזקים מספיק כדי לשרוד בצונמי האינפורמציה המציף את עולמי, עולמינו.

בקעים, צילום אלון תלמי

 Hub =  A place or thing that forms the effective center of an activity, region, or network *  

לראש הדף