Jewish Renewal, Nigun Halev Congregation – Activities
קול שונה מפי האתון, תמר זעירא
בלעם נקרא על ידי מלך מואב לקלל את בני ישראל המתקרבים אליהם. אלוהים נגלה אליו בלילה ומניא אותו מכך, אך במחשבה שניה מורה לבלעם ללכת למואב, ובמקום לקלל, לברך את בני ישראל. בדרך מתרחשת אחת הפרשיות המוזרות בתנ"ך[1], שגיבוריה הם אתון מדברת, מלאך חמוש בחרב ורוכב מבולבל.
‪Read more ...‬
שלונסקי, חזרה שנייה
ביום ראשון 6/5 תתקיים חזרה שנייה לערב שלונסקי.
החזרה תתקיים בבבית של עידן באלון הגליל.
מצורף לוח הזמנים, בבקשה אשרו  הגעתכם במיל או SMS.
‪Read more ...‬